» ‰É‚Ì‚Æ‚«..
‘—MŽžŠÔF2012.01.07 [Sat] 05:41
[isyashu@China] > sys reso pr
uptime: 19m41s
version: "3.30"
free-memory: 99676kB
total-memory: 110628kB
cpu: "VIA"
cpu-count: 1
cpu-frequency: 797MHz
cpu-load: 0
free-hdd-space: 81811kB
total-hdd-space: 120535kB
write-sect-since-reboot: 316
write-sect-total: 316
architecture-name: "x86"
board-name: "x86"
[isyashu@China] >

[isyashu@China] > ip add pr
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
0 ;;; added by setup
192.168.1.1/29 192.168.1.0 192.168.1.7 Ether1
1 X ;;; added by setup
192.168.10.1/24 192.168.10.0 192.168.10.255 Ether2
2 ;;; added by setup
134.201.178.53/24 134.201.178.0 134.201.178.255 Ether3
[isyashu@China] >
[isyashu@China] >
[isyashu@China] > ip fir fil pr
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; Port scanners to list
chain=input action=add-src-to-address-list protocol=tcp psd=21,3s,3,1
address-list=port scanners address-list-timeout=2w
1 ;;; NMAP FIN Stealth scan
chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg
protocol=tcp address-list=port scanners address-list-timeout=2w
2 ;;; SYN/FIN scan
chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=fin,syn protocol=tcp
address-list=port scanners address-list-timeout=2w
3 ;;; SYN/RST scan
chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=syn,rst protocol=tcp
address-list=port scanners address-list-timeout=2w
4 ;;; FIN/PSH/URG scan
chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack protocol=tcp
address-list=port scanners address-list-timeout=2w
5 ;;; ALL/ALL scan
chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=fin,syn,rst,psh,ack,urg protocol=tcp
address-list=port scanners address-list-timeout=2w
6 ;;; NMAP NULL scan
chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg
protocol=tcp address-list=port scanners address-list-timeout=2w
7 ;;; dropping port scanners
chain=input action=drop src-address-list=port scanners
8 ;;; ÷ªÆú·Ç·NÁ¬½ÓÊý¾Ý
chain=input action=drop connection-state=invalid
9 ;;; ̽²â²¢÷ªÆú÷Ë¿ÚɁNÃèÁ¬½Ó
chain=input action=drop protocol=tcp psd=21,3s,3,1
10 ;;; ѹÖÆDoS¹\»€
chain=input action=tarpit protocol=tcp src-address-list=black_list connection-limit=3,32
11 ;;; ̽²âDoS¹\»€
chain=input action=add-src-to-address-list protocol=tcp address-list=black_list
address-list-timeout=1d connection-limit=10,32
12 ;;; ÷ªÆúµô·Ç}¾µØÊý¾Ý
chain=input action=drop dst-address-type=!local
13 ;;; Ìø~ªµ½ICMPÁL}í
chain=input action=jump jump-target=ICMP protocol=icmp
14 ;;; PingÓ¦LðÏÞÖÆΪÿÃë5¸ö‹ü
chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=0:0-255 limit=5,5
15 ;;; TracerouteÏÞÖÆΪÿÃë5¸ö‹ü
chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=3:3 limit=5,5
16 ;;; MTUÏß·̽²âÏÞÖÆΪÿÃë5¸ö‹ü
chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=3:4 limit=5,5
17 ;;; PingÇëÇóÏÞÖÆΪÿÃë5¸ö‹ü
chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=8:0-255 limit=5,5
18 ;;; Trace TTLÏÞÖÆΪÿÃë5¸ö‹ü
chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=11:0-255 limit=5,5
19 ;;; ÷ªÆúµôÈκÎICMPÊý¾Ý
chain=ICMP action=drop protocol=icmp
20 ;;; ÷ªÆú·Ç·NÊý¾Ý‹ü
chain=forward action=drop connection-state=invalid
21 ;;; ÷ªÆúµôËùÓзǵ\²\Êý¾Ý
chain=forward action=drop src-address-type=!unicast
22 ;;; Ìø~ªµ½ICMPÁL}í
chain=forward action=jump jump-target=ICMP protocol=icmp
23 ;;; Ìø~ªµ½²¡÷¾ÁL}í
chain=forward action=jump jump-target=virus
24 ;;; ÏÞÖÆÿ¸öց€»úTCPÁ¬½ÓÊýΪ500Ìõ
chain=forward action=drop protocol=tcp connection-limit=500,32
25 ;;; ½ÓÊÜËùÓÐÊý¾Ý
chain=forward action=accept
26 ;;; DeepThroat.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=41
27 ;;; Worm.NetSky.Y@mm
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=82
28 ;;; W32.Korgo.A/B/C/D/E/F-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=113
29 ;;; W33.Korgo.A/B/C/D/E/F-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2041
30 ;;; DeepThroat.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3150
31 ;;; W32.Korgo.A/B/C/D/E/F-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3067
32 ;;; Backdoor.IRC.Aladdinz.R-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3422
33 ;;; W32.Korgo.A/B/C/D/E/F-4
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6667
34 ;;; Worm.NetSky.S/T/U@mm
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6789
35 ;;; Back.Orifice.2000.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=8787
36 ;;; Back.Orifice.2000.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=8879
37 ;;; W32.Dabber.A/B-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=8967
38 ;;; W32.Dabber.A/B-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=9999
39 ;;; Block.NetBus.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=20034
40 ;;; GirlFriend.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=21554
41 ;;; Back.Orifice.2000.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=31666
42 ;;; Backdoor.IRC.Aladdinz.R-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=43958
43 ;;; DeepThroat.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=999
44 ;;; DeepThroat.Trojan-4
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6670
45 ;;; DeepThroat.Trojan-5
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6771
46 ;;; DeepThroat.Trojan-6
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=60000
47 ;;; DeepThroat.Trojan-7
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2140
48 ;;; Portal.of.Doom.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=10067
49 ;;; Portal.of.Doom.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=10167
50 ;;; Portal.of.Doom.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3700
51 ;;; Portal.of.Doom.Trojan-4
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=9872-9875
52 ;;; Delta.Source.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6883
53 ;;; Delta.Source.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=26274
54 ;;; Delta.Source.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=4444
55 ;;; Delta.Source.Trojan-4
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=47262
56 ;;; Eclypse.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3791
57 ;;; Eclypse.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3801
58 ;;; Eclypse.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=65390
59 ;;; Y3K.RAT.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5880-5882
60 ;;; Y3K.RAT.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5888-5889
61 ;;; NetSphere.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=30100-30103
62 ;;; NetSphere.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=30133
63 ;;; NetMonitor.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=7300-7301
64 ;;; NetMonitor.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=7306-7308
65 ;;; FireHotcker.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=79
66 ;;; FireHotcker.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5031
67 ;;; FireHotcker.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5321
68 ;;; TheThing.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6400
69 ;;; GateCrasher.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1047
70 ;;; GateCrasher.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6969-6970
71 ;;; SubSeven-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2774
72 ;;; SubSeven-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=27374
73 ;;; SubSeven-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1243
74 ;;; SubSeven-4
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1234
75 ;;; SubSeven-5
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6711-6713
76 ;;; SubSeven-7
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=16959
77 ;;; Moonpie.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=25685-25686
78 ;;; Moonpie.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=25982
79 ;;; NetSpy.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=31337-31339
80 ;;; Trojan
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=8102
81 ;;; WAY.Trojan
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=8011
82 ;;; Trojan.BingHe
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=7626
83 ;;; Trojan.NianSeHoYian
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=19191
84 ;;; NetBull.Trojan
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=23444-23445
85 ;;; WinCrash.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2583
86 ;;; WinCrash.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3024
87 ;;; WinCrash.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=4092
88 ;;; WinCrash.Trojan-4
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5714
89 ;;; Doly1.0/1.35/1.5trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1010-1012
90 ;;; Doly1.0/1.35/1.5trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1015
91 ;;; TransScout.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2004-2005
92 ;;; TransScout.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=9878
93 ;;; Backdoor.YAI..Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2773
94 ;;; Backdoor.YAI.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=7215
95 ;;; Backdoor.YAI.Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=54283
96 ;;; BackDoorTrojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1003
97 ;;; BackDoorTrojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5598
98 ;;; BackDoorTrojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5698
99 ;;; SchainwindlerTrojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=31554
100 ;;; Shaft.DDoS.Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=18753
101 ;;; Shaft.DDoS.Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=20432
102 ;;; Devil.DDoS.Trojan
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=65000
103 ;;; LatinusTrojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=11831
104 ;;; LatinusTrojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=29559
105 ;;; Snid.X2Trojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1784
106 ;;; Snid.X2Trojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3586
107 ;;; Snid.X2Trojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=7609
108 ;;; BionetTrojan-1
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=12348-12349
109 ;;; BionetTrojan-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=12478
110 ;;; BionetTrojan-3
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=57922
111 ;;; Worm.Novarg.a.Mydoom.a1.
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3127
112 ;;; Worm.BBeagle.a.Bagle.a.
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=6777
113 ;;; Worm.BBeagle.b
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=8866
114 ;;; Worm.BBeagle.c-g/j-l
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2745
115 ;;; Worm.BBeagle.p/q/r/n
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2556
116 ;;; Worm.BBEagle.m-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=20742
117 ;;; Worm.BBeagle.s/t/u/v
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=4751
118 ;;; Worm.BBeagle.aa/ab/w/x-z-2
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=2535
119 ;;; Worm.LovGate.r.RpcExploit
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5238
120 ;;; Worm.Sasser.a
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1068
121 ;;; Worm.Sasser.b/c/f
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=5554
122 ;;; Worm.Sasser.b/c/f
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=9996
123 ;;; Worm.Sasser.d
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=9995
124 ;;; Worm.Lovgate.a/b/c/d
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=10168
125 ;;; Worm.Lovgate.v.QQ
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=20808
126 ;;; Worm.Lovgate.f/g
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1092
127 ;;; Worm.Lovgate.f/g
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=20168
128 ;;; ndm.requester
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1363-1364
129 ;;; screen.cast
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1368
130 ;;; hromgrafx
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1373
131 ;;; cichainlid
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=1377
132 ;;; Backdoor.Optixprotocol
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3410
133 ;;; Worm.BBeagle.b
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=8888
134 ;;; Delta.Source.Trojan-7
chain=virus action=drop protocol=udp dst-port=44444
135 ;;; Worm.Sobig.f-3
chain=virus action=drop protocol=udp dst-port=8998
136 ;;; Worm.Sobig.f-1
chain=virus action=drop protocol=udp dst-port=123
137 ;;; Worm.Novarg.a.Mydoom.a2.
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=3198
138 ;;; Drop Blaster Worm
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=139
139 ;;; Drop Blaster Worm
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=135
140 ;;; Drop Blaster Worm
chain=virus action=drop protocol=tcp dst-port=445
141 ;;; DENY WAN_TO_WINBOX
chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=Ether3 dst-port=10086
[isyashu@China] >

» y图z “ߘ¢‰äC—v•s—v˜ô汉‰»”Å呢H l虑ZI
‘—MŽžŠÔF2011.09.17 [Sat] 07:30

–Ú‘OCD‘œ还–v—Ll对这Š¼˜H—RŠíŒn统˜ô汉‰»吧HH ˆ½ŽÒ¥•sŒö开Cˆ½ŽÒ¥—L偿“II


‘´实Å终–Ú“I–çœk简单CA¥o˜°帮•ŠÅ•s懂“Il—ˆ˜ôB


‰ä˜¢l觉“¾œk•s错C‹I—p—¹”V@I’A¥还¥—L‘¶Ý—LBUG“IB


Ý长Šú“I¶产环‹«发现—¹ˆê±BUGC’A•s‰ï‰e响“ž³íŽg—pB


论坛—L•ü—F‘z让‰ä帮˜ô这˜¢汉‰»C’A¥呢BBB


’A¥˜ô—¹”V@C–”œ†ˆê±LŽè“}’¼Ú\‹Žì为¤业‰»‘€ìB


Ž§ŠŽˆê˜¢l—vŠ®¬Š—L“I汉‰»HìCŽù—v‰Ôœk长ŽüŠú“I时间啊B


“–时CŠ®‘S–v—L书Ð˜a视频这±‹³’öCY么“s–vB–Ú‘O–琥B


AŠ®‘S¥‹Ž查ŠÅŠ¯•û•¶žƒ—ˆŠw习“IB‰Ôˆê˜¢‘½ŒŽ时间–çãŽè—¹B


‘´实’ð简单“IC™è™èI˜VŠO˜ô“I东¼A¥‹Cl‰Æœk专‹Z术Cœk˜Î•žI


•s‘œ‘“à“ߏY么专‰ÆB啊C“ߘ¢骗“_Y么奖Šw‹à啊C˜M“_Œ¤‹†经费Y么“IB


o˜¢垃圾”¼¬•iCA开Žn‹ã“V—¹CÅ@oŽ–Ž€lË’m“¹gŽ€hŽšœƒ么ŽÊB


“ߍ±钱啊C‘A‘¼妈“I”푼\‹Ž•ï¬ŽO—¹B


题ŠO话F


ãŽŸ˜a‹还—L¬•‹ŽŠ…ŽðCã֓žãŠC复’U还¥Œð’Ê‘åŠwC•s¥—Lˆê˜¢‹³Žö吗C


†Ì‘¼Ž©ŒÈŒ¤发o—¹‘产Y么CPUc•ÐC–Y记Y么–¼Žš—¹B骗—¹‘‰ÆD‘½项–Ú经费B


‘IÅ@”í㤗FˆêŠáŽw认o—ˆCg这•sA¥ˆö“Á“I‘Å–c•Ð吗hB™û™ûC这˜¢Ž–ÎŽ€—¹I


‰Â”\¥Ý协议ã“I东¼Šî础–v‘ōDC—L±l觉“¾难BrŽŠ连–½—ß“sŠÅ•s懂‘z汉‰»B‰ä“I˜¢_啊I


•sm‰Ô“_时间‰ºŒ÷•vC这样“ISî‰ÂˆÈ—‰ðC‘½ŠÅ“_•¶žƒŠw习A—p•s’…“ž这˜¢’n步—¹吧B


‰ä还‘z“žˆê˜¢œkDŠß“IŽ–îC™û™ûBBA¥还—L–v—L•K—vŽ©ŒÈ˜ô˜¢视频‹³’ösHH


‰ÂÉ‰ä讲“I¥“앁C•s‰ï‹žoC‰Â”\’†间还带—Lâã调C说•s’è还夹‘sæCl‰Æ•s¥Š®‘S”\™ß懂“IB™û™ûII


题ŠO话F


‘´实夹‘sA¥F•s”\‹æ•ª带—L‘—Ÿƒ˜a•s‘—Ÿƒ“I词汇C”ä”@Cg“Vh˜ag癫hCg“yh˜ag赌hBæî“ú语—¢“I浊‰¹C”¼浊‰¹¥ˆê˜¢样“I“¹—B‰Â”\‰ï说‘s语“IlÄ‹ŽŠw‰z语A‘×语“sœk简单吧HHˆö为“s¥“¯˜¢语Œn“IC这˜¢—v问‰©¬Œ|“¯ŠwË¥专‰Æ—¹B


‰ÂÉ‰ä¥‘s‘°“I’A¥•s‰ï说‘s语C˜R–ìšGII这˜¢¥ˆö为ÝéŽs—¢¶Šˆ‹v—¹–ç”í汉‰»—¹C’A¥“앁‰Áâã语说“¾™{üK叼“IšGII说“¾—L–Í—L样æBB你M•sMHŽüž^伦“Is‘o节žžt“s说•s过“앁B语‘¬‰õ“I时Œó说“ž你癫‹ŽBB—L么—‘DÎ“IsHH“s¥›ö¼lCŽ§ŠŽ现Ý“V“VŽ©ŒÈŠw“I语Œ¾“s—v发浊‰¹˜a”¼浊‰¹B‘\经C‰ä们“Iâj场˜V师iƒCƒiƒo‚¹‚ñ‚¹‚¢j说过‰ä们Šw发‰¹¥˜¢—L—Í“IðŒC•s—p‹Žl虑习惯发‰¹’†¥”Û还带—L™Éã“I问题B—v¥Ä™X‰»‰¹æ‰ï¬Y么样sHH™û™ûI’–头Ý–k‹ž这么‹v—¹C™X‰»‰¹应该Šw“¾ˆêŽè—¹šGB


“앁sC说‹N—ˆsC对ŠO’nl—ˆ说‰Â”\¥—L“_难—‰ð—¹B–{g发‰¹“I语调A˜a标•“I•sˆê样CÄ‰Áã‘´’†ˆø—p—¹œk‘½‘s语˜aâã语“I‰¹读词汇B


举•”•ª—áŽqF”ä”@说F你佬ú“‹©你‰ñ‰Æ‹h饭—¹Cgú“h¥ˆø—p—¹‘s语‰¹读’†g妈妈h“IˆÓŽvBA¥你˜V妈‹©你‰ñ‰Æ‹h饭—¹ˆÓŽvB还—L”ä”@Ý•½í“IŒð谈’†C‰ï”cˆê±—Ê词ˆÓ‰»“IŽg—p‘´‘¼—Ê词—ˆ‘ã‘ցB”ä”@说F‹ŽQ™{ð—FŽe过—ˆ‘Å–ƒ«喂B虽‘R‘å‰Æ“s’m“¹gðhŽg—p“¾•s“–B’A‘´实Ý“앁’†‰ÂˆÈ•\现o•ü—F”V间“I—FD’ö“xCˆÈ‹yÄ‰Áã‘å‰Æ“IŒð—¬’†还带—L±—HàҊ´C场ŒiŸƒŸ„‰ï变“¾X‰Á缓˜aB


另ŠO还—Lœk‘½“I语Ÿƒ•词A•s说—¹CÝ•S“x•S‰È–ç—L’ñ“ž过B”ä”@FY么Y么—¹CY么Y么sCY么Y么啊CY么Y么喂B还—LÝ•词@带‰„长‰¹语调‰ÂˆÈ•\达o说话“I语态C‹^问“I—¹Cm’è“I—¹Cˆ½ŽÒ”Û’è“I“s‰ÂˆÈ•\达o—ˆB–ç˜a“ú语—¢“I•”•ª语Ÿƒ•词œk‘ŠŽ—“IB™è™èB


时态–ç—Lˆê’è“I•\现’ö“xC”ä”@刚Ë说“I“ߘ¢g你佬ú“‹©你‰ñ‰Æ‹h饭—¹hB单单这么ˆê‹å话‰Â”\‘ü¥说–¾这Œ¥刚发¶•s‹vC”@‰Ê语Ÿƒ•词”V@带—L‰„长‰¹i¡调jC“ߏA¥›ß经发¶—Lˆê’i时间—¹B这样“I话‰Â”\对•û“I话’†A•\现“¾—L“_•s‘Ï烦“I样Žq—¹B


Ý“ì宁渐渐“I发现—L“ß么ˆê±l开Žnç¿视g“앁hCˆÓ“I‹Ž–Í仿Šw‹žoCŽ€•s³认Ž©ŒÈ“Iª«–{—ˆA¥Ý这—¢—¹C还‘z‘•“ž哪—¢H你‘¼妈œƒ么A•sŠw”ü‘lX‹Bˆê“_“I啊HHhey manIhey manIwhates up yo manBB哟Cl‰ÆŠÅ“ž—¹¥—L钱o‘过“IlšGC˜¸ŠO‘‰ñ—ˆ“IšGC”¼˜¢”ü‘l—¹šGC‹B—¹šGB^¥觉“¾‰ÂÎB ‰äAœk˜Î•ž杨Œš伟˜V师CˆêS“IA‘z”cg“앁h带o‘S‘B“ߘ¢C—LŒÜ˜Z”N“It晚‰ä“s–v—LŠÅ—¹吧C“s‘¼妈“I¥±东–k’n•û节–Ú”N”N•ú给‘S‘l–¯ŠÅC搞“¾l‰Æ˜VŠOA’m“¹’†‘过t节A¥Ý‰Æ—¢C¿‰Î炕ãC‹h…饺—¹AŠ…¬ŽðHH 你妈‰ä们“ì•û—p“¾ã‰Î炕这种东¼啊HH l‰Æ”N”NŠÅ•s‰ï腻–ç‰ïŽ€“I啊B•ú这么‘½˜ôY么FC–ç该适‰ÂŽ§Ž~—¹吧HH


¥âj场˜V师ð“V‘Å电话给‰äCË‘z“ž说这么‘½“IB‘¼œkŠì欢过’†‘“I’†H节CŠˆÈÝ’†H”V‘O˜¸“ú–{û°‰ñ—ˆC‘R@Q‰ä哪“Vo‹ŽŠ…™{”tæB嘿嘿II


A针对这Š¼˜H—R“IŽg—p—¹C”ä”@‰ÂˆÈ˜¸Šî础讲‹N—¹CˆÀ‘•—¹CŒn统”z’u—¹C˜H—RCVPNC–h‰Î墙ô—ª—¹C优æ转发—¹Bˆê步步œƒ么”z’u“IB™è™èB‰ä觉“¾ˆÈ‘O˜V师说“Iœk对C‘´实Ý‹³Žö‘¼lŠw习“I时ŒóCŽ©ŒÈ–琥ÝœkD“IŠw习啊III •ss—¹C这Žñ‰ÌÄ™ß‰º‹ŽA—v‰ï¥—¹Cû°紧换ˆêŽñB


哎C这˜¢视频švCDüK˜ôtšë“I‘z–@啊C“¾—¹C•s说—¹I


» ŠÅ“žV单CŒƒ动“¾ŠáŸ£˜aŠá›“s‰õ—vˆê‹N标o—ˆ—¹
‘—MŽžŠÔF2011.06.18 [Sat] 22:49


˜»‚炪¶‚Ü‚ê‚é@‰½ç”N‚à‘O‚©‚ç
‹ó‚É‚¨“ú—l@–ì‚ɂ͍炭‰Ô@•Ï‚í‚炸‚ ‚é‚Ì‚É
¶‚«‚čs‚­’†‚Ł@•ø‚¦‚é‰×•¨‚à‘‚¦‚Ä
šë‚â‹•势‚âƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg‚ª@‹CŽ‚¿‚ð‰B‚µ‚½

•Ï‚í‚Á‚Ä‚­‚à‚́@•Ï‚í‚ç‚È‚¢‚à‚Ì
‚à‚ª‚«‚È‚ª‚ç‚à@Ž©•ª‚炵‚³‚ð
¡‚à过‚¬‚Ä‚­@ˆêuˆê•b
S‚̂܂܂Ɂ@‚ ‚é‚ׂ«‚悤‚É‚ ‚ê

响‚¯‚昻‚ç‚̐º‚æ
‘åØ‚Ȃ̂́@‚±‚±‚É‚ ‚邾‚낤
¡ŒN‚¾‚¯‚ɏo—ˆ‚éŒ`‚Å
‘å‚«‚ȉԂð@ç‚©‚¹‚Ä‚â‚ê
La La La...

‚¸‚é贤‚³‚Æ‚©@‘ål‹C‚È‚¢‚Æ‚©
难‚µ‚¢‚±‚Ɓ@•ª‚©‚ç‚È‚¢‚¯‚Ç
l‚Ì’É‚Ý‚ª‚í‚©‚ê‚΂¢‚¢‚È

¶‚܂ꂽ时‚̈ê”ԏ‰‚ß
‹³‚¦‚ç‚ꂽ‚̂́u爱v‚Å‚µ‚½
‚¢‚‚©‚̒ɂ݂́@谁‚©‚Ì‚½‚ß
‚»‚¤Žv‚¦‚½‚ç@‚È‚º‚©­‚µÎ‚¦‚½

响‚¯‚昻“™‚̐º‚æ
‘åØ‚Ȃ̂́@‚±‚±‚É‚ ‚邾‚낤
¡ŒN‚¾‚¯‚ɏo—ˆ‚éŒ`‚Å
‘å‚«‚ȉԂð@ç‚©‚¹‚Ä‚â‚ê
La La La...

‚¢‚‚©种‚©‚ç‰è‚ªo‚Ĉ炿
“y‚Ì’†@ª‚ª这‚¤‚悤‚ÉŒü‚©‚Á‚Ä
ŒN’T‚µ@颜‚ðo‚µ@‚à‚ª‚¢‚Ĉç‚‚悤‚É
˜»“™@谁‚©‚̏Î颜@Æ‚炵‚½‚Ë
‚±‚Ì‹ó‚É—§‚¿Œü‚©‚¢™z‚Æ‚µ‚Ä
ç‚­‰Ô‚È‚ê‚ê‚΂¢‚¢‚È

‚¾‚©‚çŠú‘Ò‚µ‚½优‚µ‚³äq‚Ä‚Ä
gŒy‚É‚È‚ê‚΁@ˆÓŠO‚Æ飞‚ׂé‚ñ‚¾
Î‚Á‚ĂƁ@Î‚Á‚Ä‚Æ
‚ ‚È‚½‚ª谁‚©‚É‚»‚¤‚³‚ꂽ‚æ‚è
¡ŒN‚¾‚¯‚ɏo—ˆ‚éŒ`‚Å
‘å‚«‚ȉԂð@ç‚©‚¹‚Ä‚â‚ê
La La La...‘\经¥“ß样啊B
”í谎Œ¾Š围绕“I时ŒóB
“ߐ¥过‹Ž“I样ŽqB
DD‘z‘z“ߘ¢时Œó吧B
¡“V“I“úŽqˆË‘R阴沉B
‰ä为‰½—vŠˆ’…这¢ãB
‘z—v’m“¹ˆÓ义‹pˆê’¼œfœrB
‰äAÝ这—¢B
—¬‰º—¹坚强“IŸ£…B
Ý—LŒÀ“I时间—¢B
‰äË终˜°’m“¹•s该总¥“ß样B
‰ä们‘¦«步“ü“I–¢—ˆB
˜a现Ý“I每ˆê“V紧–§‘Š连B
为—¹实现Åd—v“Išë‘zB
•s顾ˆêØ’nŒü‰ä们“Ieveryday迈进吧B
“ž’êY么¥对¥错B
‘´实‰ä¥’m“¹“I啊B
‰äœkŽã¬B
ˆê’¼Ý“™‘Ò’…“¦”ð“IŠ÷‰ïB
总¥œk‰õA•úœP—¹B
–ç总¥ÝQŽØŒûB
现Ý•s’m为‰½总¥˜ô•s“žB
‰Â¥A¥‰ïŽ¸败啊B
Ý—LŒÀ“I时间—¢‰ä终˜°™r’è—¹B
‘ŠM‰ä们›ó–v—L”í”w”¾B
Ý‰ä们‘¦«步“ü“I–¢—ˆ—¢B
‰ä‰ïˆê’¼Žç护’…你B
‘¦Žg‰ï—¬Ÿ£–çˆê’¼¥•ü—FB
•s顾ˆêØ’nŒü‰ä们“Ieveryday迈进吧B
ˆê“V“V“I¶Šˆ‰º‹Ž吧B
ˆê’è‰ïŠÅ见“IB
总¥[满Å虑“I“úŽqB
ˆ½ŽÒ•s’m“¹–¾“V‰ï”@‰½B
”@‰Ê总¥”í这样“IŽ–îŠ烦恼B
“ß么还—LY么Ž–î”\˜ô“ž呢H
Ý—LŒÀ“I时间—¢B
¡“V“I“úŽq–ç‰ïœk‰õ过‹ŽB
ŠˆÈ啊B
‰ä们‘¦«步“ü“I–¢—ˆB
‰ä‰ïœk‰õˆÓ识“ž这种‘z–@B
这‘o‘ÚŒü‘O迈进“I—͗ʁB
谁“s‰ï‘ŠM“IB
“ß么‘–吧B
ˆê’è”\˜ô“ž“IB
‹‘绝•s懂Ž–“IŽ©ŒÈB
–¢—ˆ“W现Ý‰äŠá‘OB
”c现Ý‹r‰º“I这ð˜Hì为—¢’ö”èB
ˆê’è‰ï¬Œ÷“IB
ŠˆÈ”÷Î吧
Mo ga ki na ga ra mo ji bun ra shi sa o
I ma mo su gi te ku Isshun I chi byo ko ko ro no ma ma ni a ru be ki yo ni a re
Hi bi ke yo bo ku ra no ko e yo
Tai se tsu na no wa ko ko ni a ru da ro
I ma ki mi da ke ni de ki ru ka ta chi de
O ki na ha na o sa ka se te ya re
La la lacc
Zu ru ka shi ko sa to ka o to na ge nai to ka
Mu zu ka shii ko to wa ka ra nai ke do
Hi to no i ta mi ga wa ka re ba ii na
U ma re ta to ki no i chi ban ha ji me
O shi e ra re ta no wa haih de shi ta
I tsu ka no i ta mi wa da re ka no ta me
So o mo e ta ra na ze ka su ko shi wa ra e ta
Hi bi ke yo bo ku ra no ko e yo tai se tsu na no wa ko ko ni a ru da ro
Ima ki mi da ke ni de ki ru ka ta chi de o ki na ha na o
Sa ka se te ya re
La la lacc
I tsu ka da re ka ra me ga de te so da tte
Do no na ka ne ga ha u yo ni mu ka tte
Ki mi sa ga shi gaoo da shi mo ga ite so da tsu yo ni
Bo ku ra da re ka no e ga o te ra shi ta ne
Ko no so ra ni ta chi mu kai rin to shi te
Sa ku ha na na re re ba ii na da ka ra
Ki tai shi ta ya sa shi sa su te te
Mi ga ru ni na re ba i gai to to be run da
Wa ra tte to wa ra tte to
A na ta ga da re ka ni so sa re ta yo ni
I ma ki mi da ke ni de ki ru ka ta chi de o ki na ha na o sa ka se te ya re

» sŠ”\为B
‘—MŽžŠÔF2011.06.10 [Fri] 00:49

‰ä–v—L办–@Y么“s”\˜ô“žÅDC
lC仅ŸŽ§›ßB
对˜°Åd—v“I东¼”@‰½‹ŽŽç护C
Ž§œk‘½东¼šø–]šø‹C适‰ÂŽ§Ž~I

» D‚«‚¾‚©‚ç...
‘—MŽžŠÔF2011.06.03 [Fri] 13:04

6ŒŽ”­”„—\’è.. 额™è™èIIŠÅ“ž”@ŸÁ‘§让‰ä兴奋•s›ßII

•s过C’`áu“I‰ð锁•s‰ðã¤啊BBÅ‘½“–˜¢¬灵’Ê—ˆ—p—¹C‰äŠÃSC‰äŠÃSCŠÃSCŠÃCSB

l‰Æ“sˆÀ‘ìAWP7—¹BB哎™ÞIII“w—͍HìC“w—͍HìC“w—͍HìC“w—͍HìC“w—͍HìC“w—͍HìIII

» ˆË‘¶Ç­”N.
‘—MŽžŠÔF2011.06.02 [Thu] 03:02•sŠÃ”í”»’è“I–½运Cˆê’¼Ý这—¢B‘¶Ý’…I

AÝ这—¢LŽè•s‰Â‹y“I’n•ûC

‘¦ŽgŽó“ž—¹ˆê±伤ŠQC

AŽZÙ–@紧紧”cˆ¬Z“I‘oŽèC

‰ä“Iº‰¹˜¹‘R‰ÂˆÈ´ð™ß“žB

Äˆê“_“_‰äA«闭ã‘oŠáC

总‰ïÝ–^ˆê时”š发oB

坚MŽ©ŒÈ对–¢—ˆ“Iˆê±Ž–îC

哪œ†¥Äˆê“_“_“s还Ù–@•úœPC

‘¦Žg•s”íÆ—s’…“I‰äC’A‹p⋍Ý对–Ê”\ŠÅ“ž“IC‘ü—L你I

» every
‘—MŽžŠÔF2011.06.01 [Wed] 11:45


—L±—ãŽuAŠ´动C让lÙðŒ“I‹ŽŽxŽC‘¦Žg—L‘¾‘½Ù’mC—‰ð‰ä们C让l¬长C’A¥˜¸–¢•úœP“IlŽn终ÝB‚¢‚Â‚à‚»‚¤‚³
‚ق獡‚±‚Ì时‚¾‚Á‚Ä 过‚¬‹Ž‚Á‚½风‚É‚È‚Á‚Ä
‚ ‚ê‚₱‚ê‚ðl‚¦‚Ä ¡“ú‚à‚Ü‚½“ú‚ª•é‚ê‚Ä
‚È‚º‚©˜»‚琶‚Ü‚ê‚Ä ˆÓ–¡‚ð‹‚ß‚³‚Ü‚æ‚Á‚Ä
˜»‚Í‚±‚±‚É‚¢‚é‚æ‚Á‚Ä 强‚ª‚Á‚Ä—Ü‚ªo‚½

ŒÀ‚ç‚ꂽ时间‚Ì’†‚Å
‚±‚Ì‚Ü‚Ü‚¶‚á‚¢‚¯‚È‚¢‚Á‚ÄŽ–‚ð’m‚Á‚½
˜»‚½‚¿‚Ì s‚­‚ׂ«–¢—ˆ‚Í
¡‚±‚Ì时‚ÆŒq‚ª‚Á‚Ä‚¢‚Ä ‘åØ‚Ț느‚¦‚邽‚ß
ƒKƒ€ƒVƒƒƒ‰‚Ș»‚ç‚Ìevery day

‰½‚©‚ª违‚¤‚ñ‚¾‚Á‚Ä ŽÀ‚Í•ª‚©‚Á‚Ä‚¢‚½‚Á‚Ä
˜»‚ç‚Í‚Æ‚Ä‚àŽã‚­‚Ä “¦‚°‚é‚悤‚É—¬‚³‚ê‚Ä
‚¢‚‚©‚Í‚â‚Á‚Ä‚â‚é‚Á‚Ä Œ¾‚¢–ó‚΂©‚è’T‚µ‚Ä
¡‚â‚ê‚È‚¢‚±‚Æ‚È‚ñ‚Ä ‚¢‚‚܂łào—ˆ‚È‚¢‚©‚ç

ŒÀ‚ç‚ꂽ时间‚Í™r‚µ‚Ä
˜»‚ç‚𗠐؂è‚Í‚µ‚È‚¢‚ƐM‚¶‚½
˜»‚½‚¿‚̍s‚­‚ׂ«–¢—ˆ‚ð “úX‚̘»‚ç‚ð见Žç‚Á‚Ä‚¢‚悤
—Ü‚·‚ç–¡•û‚ɂ‚¯‚悤
ƒKƒ€ƒVƒƒƒ‰‚Ș»‚ç‚Ìevery day

“úX‚𐶂«”²‚¢‚Ä‚â‚ê
见‚¹‚‚¯‚ñ‚¾
wo wo wo our everyday
wo wo wo our everyday
wo wo wo our everyday
wo wo wo our everyday

•sˆÀ‚¾‚炯‚Ì“úX‚Á‚Ä –¾“ú‚³‚¦‚í‚©‚ç‚È‚­‚Ä
‚±‚ñ‚È‚É‚à•|‚­‚āH ‚â‚è‚«‚邱‚Æ‚¾‚¯‚È‚ñ‚Å

ŒÀ‚ç‚ꂽ时间‚͍¡“ú‚à ‚·‚®‚É过‚¬‹Ž‚Á‚Ä‚¢‚­‚©‚ç
‚»‚¤‚³ ˜»‚½‚¿‚͍s‚­‚ׂ«–¢—ˆ‚ð
‚·‚®‚»‚΂ɂ ‚邱‚Æ‚Æ‹C•t‚¢‚Ä
‚»‚Ì‘«‚𓥂ݏo‚·—Í‚Í
谁‚É‚Å‚à‚ ‚é‚ƐM‚¶‚Ä

‚³‚Ÿs‚±‚¤ ‚«‚Á‚Əo—ˆ‚é‚Í‚¸
‚í‚©‚炸‚â‚ÈŽ©•ª‚ðR飞‚΂µ‚Ä
–Ú‚Ì‘O‚ɍL‚ª‚é–¢—ˆ‚Í ¡‚±‚Ì时‚ª“¹标
‚«‚Á‚Æ‚â‚邾‚¯‚â‚Á‚½‚çÎ‚¦‚邳
wo wo wo our everyday
wo wo wo our everyday
wo wo wo our everyday
wo wo wo our everyday

» ˜¸这˜¢浑浊•sŠ¬“I¢ŠE—¢Žç护你..
‘—MŽžŠÔF2011.05.04 [Wed] 18:59

•s¥—v寻‹Y么B
–ç•s¥d—v‰ÁãˆÓ义B
你Š‘z“IŽ–“¯时–琥‰ä“IŠ‘zB
–v•K—v‹Ž强‹这种Šï瑁B
哪œ†¥”’‘—给‰äB


A¥说C‹Ž寻Q吧F
——两l“IÅ‘åŒö约”B

» ‹©‚×
‘—MŽžŠÔF2011.04.08 [Fri] 01:23

译F呐š^B

´í睁开‘oŠá“I‰äC迈o—¹每ˆê“V“I步”°

•s过C˜að“V“I‰äˆË‘R–v—LY么‹æ别

对˜°d复“I‰äC‰ïŠ´“ž厌Œ‘

‰ä•s”\确M“I语Œ¾

•s—v“¦”ðC•s—v–Y记C让›€‘¶Ý

AŽZŠú–]—^¡“V•s“¯“I–¾“V

对–Ê过—ˆ“I˜¹¥‘Š“¯颜F“I–¾“V

´–¾›ß经过‹Ž

AŽZ¥ˆêu间–ç•s‘¶Ý“¯样“I‰ä

‹ï—L纪”OˆÓ义“I‘æˆê‰ñ

» –¯‘°¤场‰º–ʍD‘½卖Œõ盘“IšG... Žü––•ú‘—I
‘—MŽžŠÔF2011.03.13 [Sun] 22:20

–¯‘°¤场‰º–ʍD‘½卖Œõ盘“Iˆ¢›Hi这ŽŸ•s¥s爱î买卖t‘s语”ÅMP3‚‰¹质Œõ盘—¹jCã˜O‰º˜OŠÅ“žC‘R@Žèã\’…Œõ盘Ý你–Ê‘OW—ˆW‹Ž“s对你š^F靓ŽeC—v•s—v买Œõ盘H ˜VüKŠá‘Oˆê—ºC—§‘¦–¾”’^‘Š—¹II哟BB ŠÅ过‹ŽA‘ü—L—ŽåŠp˜a’jŽåŠp两˜¢lŒõgŽq”“I“ß种B ‰ä丢C这种–ì•ÐÝ‰ä‘åŠw“¯Šw电脑—¢–Ê“s¥ŠC—Ê储‘¶C7X24¬时联Š÷downloadB
额C‘¾Ùã֗¹I ‰äèí‘R说这种Ž–îC™è™èII Žü˜Z“I时ŒóCŽ©ŒÈ“ž–¯‘°¤场买—¹ˆê”c–؋ՁiS—¢œk‚兴IjC‚’†“ž现Ý›ß经«‹ßŒÜ”N–v—LÄ碰过—¹吧C“Ë‘R弹‹N—ˆŽèDáu™ÞBB
‘´实‘ü¥Ý‘z”cŽ©ŒÈ伪‘•“IXDC•ø’…Ž©ŒÈ“I¬–Ø‹Õ‘–ÝŠXãB–v—L”C‰½l”\ŠÅ“¾“ž‰äB

‰ä–çœk‘zÄ‰ñ‹Ž读书C读Œ¤继续ãŠwBl试Cl‰ä“ߍō‚级别H’ö师B‘•BC‘•‘åŠw¶‹Ž–AŠw¶–…B‰Â¥–v—L钱CŠˆÈY么“s¥•‚‰]I
ˆÈ@CÝŽü––Hì’â‘؉º—ˆ“I时Œó“s‰ï‹Ž练‹ÕC¥“ߎñ‰ÌH ‰©¬Œ|“¯Šw’m“¹“IB记“¾你‰ñ—ˆ—¹“ž’©阳›ö场‹Ž卖两‰º艺¾“_钱啊B你•s‘z‘zC¼单˜V—›w这种级别“I“s“¾ãt晚š]B 说•s’è–¾”N‰ä“Is爱î买卖t‘s语‹g‘¼”Å –çãˆê‰ñ“¾t晚šGBB™è™è
ƒ„ƒvƒƒOI‚±‚¤‚±‚­
Blog (isyashu)
  • ƒvƒƒtƒB[ƒ‹‰æ‘œ
  • ƒAƒCƒRƒ“‰æ‘œ ƒjƒbƒNƒl[ƒ€Fisyashu!
  • ƒAƒCƒRƒ“‰æ‘œ «•ÊF’j«
  • ƒAƒCƒRƒ“‰æ‘œ ’a¶“úF1985”N10ŒŽ1“ú
  • ƒAƒCƒRƒ“‰æ‘œ ŒŒ‰tŒ^FABŒ^
“ÇŽÒ‚É‚È‚é
“úŽ•ª—Þ (sort by type)
‹‹‰ä—¯Œ¾ (Message to me)
ƒ^ƒCƒgƒ‹

“à—e
2012”N01ŒŽ
« ‘O‚ÌŒŽ    |    ŽŸ‚ÌŒŽ »
“ú ŒŽ ‰Î … –Ø ‹à “y
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Yapme! ˆê——
“ÇŽÒ‚É‚È‚é