Historia

April 16 [Mon], 2012, 5:14
1. Okoliczności wybuchu powstania styczniowego.

Władze carskie z inicjatywy Wielopolskiego zarządziły nadzwyczajny pobór do wojska carskiego tzw. "brankę." Była sporządzona specjalna imienna lista, na której nie tylko byli młodzi chłopi, ale i ci których podejrzewano o działanie konspiracyjne. Dowiedziano się o brance i części udało się uciec do lasów. Branka przyczyniła się do przyspieszenia powstania, które wybuchło 22.01.1863r.


2. Jaką politykę wobec Rosji prowadził A. Wielopolski?

Aleksander Wielopolski prowadził politykę całkowitej lojalności wobec cara. Był to według niego jedyny sposób na uzyskanie autonomii (niezależności) przez naród polski. Dla tego też był przeciwnikiem działalności niepodległościowej i konspiracyjnej. Zwalczał Czerwonych i Białych to on był inicjatorem "branki".


3. Przedstaw działalność R. Traugutta.

Gdy powstanie styczniowe zaczęło upadać dyktatorem został Romuald Traugutt. Dzięki zmianom jakie wprowadził, oddziały partyzanckie przetrwały zimę i na wiosnę wznowiły działania wojenne. Traugutt dążył do uwłaszczenia chłopów, lecz ubiegł ich Alexander II wydając dekret o uwłaszczeniu chłopów. Powstańcy przez to nie mogli liczyć na ich pomoc. Nie mieli już szans na jakiekolwiek zwycięstwo. Traugutt został aresztowany i stracony na cytadeli w Warszawie (kw. 1864r).


4. Porównaj przebieg powstania listopadowego z powstaniem styczniowym. Określ jakie szanse miały oba wystąpienia.

- Przygotowania do obu powstań miały charakter konspiracyjny.
- Obydwa wybuchły w okresie zimowym.
- W powstaniu listopadowym stoczono wiele bitew na otwartym polu.
- Oddziały wojskowe były wspierane przez partyzantów. Natomiast w powstaniu styczniowym prowadzono tylko wojnę partyzancką, atakowano małe oddziały rosyjskie.
- Powstanie listopadowe objęło większy obszar niż styczniowe .
- W obu powstaniach było wielu dyktatorów, którzy kolejno po sobie przejmowali kierownictwo.
- W powstaniu styczniowym dyktatorzy nie wierzyli w zwycięstwo.
Oba wystąpienia nie miały żadnych szans na wygranie bo:
Brak organizacji, słabe uzbrojenie, brak chłopów w powstaniu, brak wsparcia przez inne kraje.


5. Oceń stanowisko wobec kwestii chłopskiej w polskich powstaniach narodowych w XIXw.

W powstaniu listopadowym nie podjęto żadnego stanowiska wobec kwestii chłopskiej dla tego też nie brali udziału w powstaniu, ponieważ nie byli zainteresowani walką, która nic by nie zmieniła w ich życiu. Dopiero w 1863r. z propozycją uwłaszczeniową wystąpili Czerwoni i później Biali. Jednak nie zrealizowano tego zamierzenia, dopiero gdy powstanie upadało wrócono do kwestii chłopskiej, po to, aby wsparli powstańców. Było jednak za późno bo car Aleksander II uwłaszczył ich.


6. Rola kultury narodowej w utrzymaniu polskości w XIXw.

Ludność polska aby zachować polskość walczyła przeciwko rusyfikacji i germanizacji. Dbano o zachowanie języka polskiego, kultury, tradycji, religii katolickiej. Wartości pielęgnowano w domach i kościołach. Dużą rolę odgrywała też historia oraz literatura i malarstwo historyczne.


7. Omów politykę zaborców wobec polaków w 2-połowie XIX wieku. Scharakteryzuj postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców.

Zlikwidowano odrębność Królestwa Polskiego wcielając je do Rosji . Zaczęły się represje, masowe egzekucje, rusyfikacja urzędów i szkolnictwa . Powstał kraj Przywiślański. Likwidacja polskich urzędów. Kurator Apuchtin dążył do wynarodowienia Polaków. Nastąpiła kontrola i szpiegowanie uczniów (ten okres to noc apuchtinowska dla uczniów).
W zaborze pruskim nastąpiły też represje. Niemcy ograniczyli znaczenie i uprawnienia kościoła katolickiego poprzez kulturkampf (walka o kulturę) . Dążono do całkowitego wynarodowienia Polaków poprzez germanizację . Natomiast Galicja miała dużą autonomię. Urzędy język urzędowy i szkoły były polskie.
Po powstaniu styczniowym postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców były lojalnościowe. Nie przeciwstawiano się zaborcom i działano zgodnie z prawem. Wprowadzono inną formę walki poprzez naukę i pracę . *Do pytania 17*Jaką politykę prowadził Carat na ziemiach zabranych


8. Wskaż różnice między dwoma nurtami w polskim ruchu socjalistycznym . Podaj nazwy partii, które je reprezentowały.

PPS to nurt niepodległościowy. Głównym ich celem była walka o wolność narodu polskiego a następnie przeprowadzenie reform w wolnym już kraju. Wprowadzenie ustroju socjalistycznego o systemie parlamentarnym natomiast SDKPiL chciała aby ustrój socjalistyczny był wprowadzony na drodze rewolucji jaka dokonałaby się na całym świecie. Po zniesieniu kapitalizmu automatycznie zniknie ucisk klasowy i walka o niepodległość jest niepotrzebna. *8 odpowiada 18*.


9. Scharakteryzuj ideologię narodowej demokracji, wymień organizacje narodowej demokracji.

- Głoszono solidaryzm narodowy, to znaczy współpracę wszystkich klas społecznych, która miałaby miejsce we wszystkich zaborach.
- Najważniejszy dla nich był naród polski.
- Głównym ich celem było odzyskanie niepodległości lecz bez powstania zbrojnego.
- Największym wrogiem dla polskości była germanizacja.
- Nawoływano do bojkotu decyzji władz Niemieckich
- Poglądy antyżydowskie.
-Były to organizacje: Liga Narodowa, Związek Młodzieży Polskiej "Z", Stronnictwo narodowo-demokratyczne i Endecja.


10. Wytłumacz jakie znaczenie miała autonomia Galicji. Podaj przykłady.

Autonomia dla Galicji miała bardzo duże znaczenie, bo dzięki temu stała się ona centrum polskiej nauki i kultury. Działały tam polskie urzędy, szkoły i uczelnie w Krakowie i Lwowie oraz teatry i prasa.


11. Porównaj rozwój gospodarczy w 3 zaborach.

Największy rozwój gospodarczy był w Królestwie Polskim. Dzięki zniesieniu granicy celnej z Rosją rozwinął się handel i przemysł. Przemysł maszynowy i metalowy w Warszawie, włókiennictwo w Lodzi, hutnictwo i kopalnie w okręgu Częstochowsko-Sosnowieckim.
W zaborze pruskim nastąpił rozwój rolnictwa i przemysłu przetwórczego. Powstały fabryki produkcji narzędzi i maszyn rolniczych (Cegielski w Poznaniu), natomiast w Galicji nie rozwijało się ani rolnictwo, ani przemysł. Ludność wyjeżdżała w celach zarobkowych do innych krajów.


12. Co oznacza pojęcie odwilż posewastopolska , jakie były jej przejawy?

Po przegranej wojnie krymskiej, nowy car Rosji Aleksander II zmuszony był do złagodzenia polityki wewnętrznej . Ten okres to odwilż posewastopolska. Przeprowadzono reformy (zniesiono poddaństwo i uwłaszczono chłopów). Reformami nie objęto Polaków, ale złagodzono represje, zniesiono stan wojenny, emigranci polityczni mogli wrócić do kraju. Zniesiono granicę celną między Królestwem, a Rosją - dzięki temu rozwinął się handel i gospodarka.


13. Główne stronnictwa polityczne z okresu powstania styczniowego.

- Czerwoni to młodzi ludzie, którzy tworzyli tajne organizacje. Ich celem było kolejne zbrojne powstanie. Swoją działalność prowadzili w trzech zaborach. Posiadali tajne drukarnie, pocztę, policję i administrację. Uważali, że trzeba przeprowadzić uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania dla ziemian.
- Biali to stronnictwo skupiające ziemian, mieszczan, inteligencję. Oni liczyli na konflikt Rosji z innymi mocarstwami i to umożliwiłoby walkę o wolność. Też chcieli uwłaszczenia chłopów, z tym że odszkodowanie mieli dostać ziemianie.
- Lojaliści uważali, że jedyną drogą do niepodległości jest lojalność wobec cara.


14. Jakie były przyczyny powstania styczniowego?

Na terenie królestwa polskiego odbywały się manifestacje związane z świętami narodowymi. W jednej z nich zginęło kilku manifestantów. Rosjanom udało się to załagodzić. Gdy Wielopolski został dyrektorem Komisji Wyznań I Oświecenia zwalczał działalność konspiracyjną. Rozwiązał Towarzystwo Rolnicze. W związku z tym doszło do manifestacji w Warszawie na placu zamkowym. W wyniku interwencji wojsk carskich zginęło około 100 demonstrantów. W Warszawie podczas mszy wyprowadzono siłą wiernych z kościoła. To jeszcze bardziej pogorszyło sytuację, natomiast branka przyspieszyła powstanie.


15. Pruskie ustawodawstwo antypolskie (jakie były cele władz pruskich?)

Po powstaniu styczniowym:
- Zaczęto proces germanizacji.
- J. niemiecki stał się językiem urzędowym.
- Zmieniono nazwy miast, ulic, nazwiska na niemieckie.
- W szkołach wprowadzono j. niemiecki w którym wykładano, tylko religia była po polsku, ale i to nam zabrano.
- Władze pruskie walczyły z polskością przez kulturkampf (walka o kulturę) a tak faktycznie była to walka z kościołem katolickim bo miał wielki wpływ na polaków.
- Wprowadzono ustawę kagańcową (zakaz używania języka polskiego w spotkaniach gdy polaków jest mniej niż 60%).
- Przeprowadzono "rugi pruskie", wysiedlano tych polaków, którzy byli na terenie Niemiec nielegalnie.
- Na tereny polskie przesiedlono Niemców. Działania polityki antypolskiej miały na celu wynarodowienie Polaków. Bismarck chciał stworzyć państwo jednolite bez odrębności polaków.


16. Jakie poglądy głosili warszawscy pozytywiści?

Warszawscy pozytywiści byli zwolennikami pracy organicznej, wzywali wszystkie warstwy społeczne do współpracy w celu rozwoju gospodarki i zacieśnienia więzi. Głosili też, żeby kształcić najbiedniejsze warstwy. To wszystko miało się przyczynić do stworzenia nowoczesnego narodu. Nie odrzucali walki o niepodległość lecz uważali, że musi być bardziej sprzyjający


17 i 18 - 2 STRONA


19. Jak doszło do powstania narodowej demokracji?

W Szwajcarii założono Ligę Polską, której celem było odzyskanie niepodległości (w granicach przedrozbiorowych), przekształciła się w Ligę Narodową, którą wspierał związek Młodzieży Polskiej "Zet". Ligę Narodową nazwano Narodową Demokracją inaczej Endecją.


20. Omów rozwój ruchu ludowego na ziemiach polskich.

Ruch ludowy zaczął się w Galicji, główny jego cel to poprawa sytuacji chłopów galicyjskich. Na wiecu w Rzeszowie utworzono pierwszą chłopską parafię SL. Główne hasła to poprawa sytuacji chłopów, niższe podatki. Proponowano aby powstały instytucje, które dawałyby chłopom kredyty na niższych procentach niż bank, chciano też włączyć ich w życie polityczne (prawo wyborcze)
SL- przekształciło się w PSL. Po kilku latach nastąpił rozłam, Ruch ludowy rozwiązał się najbardziej w Galicji, w pozostałych zaborach nie odgrywały większej roli.


21. Jaką rolę pełniły kasy pożyczkowo-oszczędnościowe? Kto je tworzył?

Kasy spółdzielcze tworzyli ludzie z różnych środowisk (np.: Franciszek Stefczyk), którzy interesowali się sytuacją biednych ludzi. W spółdzielniach tych członkowie gromadzili oszczędności a z ich składek członkowskich udzielano kredytów, które umożliwiały rozwój polskim handlowcom, rzemieślnikom, chłopom. W ten sposób mogli oni konkurować z bogatymi przedsiębiorcami.


22. Dlaczego w 2 połowie XIXw. wzrosła rola inteligencji na ziemiach polskich?

Inteligencja to nowa warstwa społeczna, która tworzyła się pod koniec XIXw . Wywodziła się ze szlachty i mieszczaństwa, później też z chłopstwa. Byli to ludzie dobrze wykształceni (nauczyciele, lekarze, pisarze itd.). Walczyli oni o zachowanie polskości, tworzyli polską kulturę.


23. Czym była praca u podstaw i praca organiczna? Gdzie i dlaczego rozwijały się te idee?

Wśród warszawskich dziennikarzy i literatów zaczął rozwijać się polski pozytywizm. Jego głównymi celami była praca u podstaw i praca organiczna, które były formą walki z zaborcami. Zamiast prowadzić bezskuteczne walki zbrojne, podjęto działania które miały na celu rozwój gospodarczy.
Praca organiczna - polegała na unowocześnieniu gospodarki dzięki solidarnej współpracy wszystkich stanów, niezależnie od pochodzenia.
Praca u podstaw- poległa na kształceniu najbiedniejszych warstw społecznych. Założeniem tych idei było stworzenie nowoczesnego państwa. Objęły one wszystkie zabory (Rosyjski, Pruski, Austriacki).


24. Czym różniły się poglądy historyków szkoły warszawskiej od szkoły krakowskiej? (wymień przedstawicieli) Czym była młoda Polska? (przedstawiciele)

Szkoła Krakowska (M. Bobrzyński, J. Szujski).
Historycy z tej szkoły uważali, że przyczyną upadku państwa polskiego była szlachta, która dbała tylko o swoje interesy, nie obchodził ich los Polski.
Natomiast Szkoła Warszawska (T. Korzon, Wt. Smoleński) to historycy z tej szkoły uważali, że do upadku polski doprowadziła agresywna polityka naszych sąsiadów. Natomiast szlachta tworzyła tożsamość narodową.
Młoda Polska - to nowy nurt, w którym artyści nawiązywali do sztuki romantycznej. Epoką tą nazywano neoromantyzm.
- poeci: St. Przybyszewski, J .Kasprowicz
- powieściopisarze: St. Żeromski , Wł. Reymont
- Dramaty - St. Wyspiański


25. Jakie znaczenie miała literatura ku pokrzepieniu serc dla narodu polskiego?

Literatura ku pokrzepieniu serc miała bardzo ważne znaczenie, przede wszystkim podnosiła na duchu zniewolone społeczeństwo polskie. Twórczość ta przyczyniła się do tego, że naród był świadomy swojej przeszłości. Pielęgnował wielowiekowe tradycje.
Dzieła ku pokrzepieniu serc to miedzy innymi:
"Trylogia", "Krzyżacy: - Sienkiewicza
"Rota" - Konopnickej
Comment
小文字 太字 斜体 下線 取り消し線 左寄せ 中央揃え 右寄せ テキストカラー 絵文字 プレビューON/OFF

不正な自動コメント投稿を防ぐため、チェックボックスにチェックをしてください。

利用規約に同意
 X 
禁止事項とご注意
※本名・メールアドレス・住所・電話番号など、個人が特定できる情報の入力は行わないでください。
「ヤプログ!利用規約 第9条 禁止事項」に該当するコメントは禁止します。
「ヤプログ!利用規約」に同意の上、コメントを送信してください。
P R
プロフィール
  • プロフィール画像
  • ニックネーム:Yasu
読者になる
2012年04月
« 前の月  |  次の月 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
最新記事
最新コメント
ヤプミー!一覧
読者になる