plain sailingの意味 

January 12 [Sat], 2013, 0:13
平穏な航海, 順調; =plane sailing.?plain